QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH

Ngày 24/02/2020, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn. Tham dự Lễ Ký kết có ông Huỳnh Thành Vinh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Vy Văn Vũ – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hai cơ quan.
Ngày 24/02/2020, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn. Tham dự Lễ Ký kết có ông Huỳnh Thành Vinh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Vy Văn Vũ – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hai cơ quan.
Ngày 24/02/2020, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn. Tham dự Lễ Ký kết có ông Huỳnh Thành Vinh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Vy Văn Vũ – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hai cơ quan.
Ngày 24/02/2020, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn. Tham dự Lễ Ký kết có ông Huỳnh Thành Vinh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Vy Văn Vũ – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hai cơ quan.
Ngày 24/02/2020, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn. Tham dự Lễ Ký kết có ông Huỳnh Thành Vinh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Vy Văn Vũ – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hai cơ quan.